"Co utrzymuje włóczęgę w ruchu? Pociąga go nadzieja niespełniona, popycha nadzieja rozwiana."

Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej


Witajcie!

Stronę autystopowicz.pl kieruję w szczególności do Rodziców i Opiekunów dzieci z zespołem Aspergera lub zaburzeniami pokrewnymi. Znalazły się tutaj podstawowe informacje o zaburzeniach autystycznych, artykuły i publikacje naukowe oraz opis stosowanych w autyzmie terapii.

Drugą ideą jest spojrzenie na autyzm poprzez pryzmat aktywności, głównie aktywności turystycznej.

Najlepiej poznajemy świat, gdy w nim aktywnie żyjemy. Gdy dziecko staje się integralną częścią społeczeństwa naśladuje pozytywne wzorce, kształtuje osobowość i buduje poczucie własnej wartości. Staje się samodzielne, ponieważ prawdziwa samodzielność powstaje w rzeczywistym świecie.

Strona jest oparta na studium przypadku Miłosza, chłopca z zespołem Aspergera. Pomimo swojej niepełnosprawności Miłosz jest dzielnym podróżnikiem. Aktywny tryb życia i turystyka pozwalają mu stawić czoła chorobie.

Na stronie opisuję nasze doświadczenia związane z podróżowaniem. Mam nadzieję, że porady, których udzielam, okażą się pomocne i znajdą przełożenie na Wasze dylematy związane z podróżą i jej organizacją, a przede wszystkim wskrzeszą w Was zapał do dużej aktywności.

Miłej lektury !

_________________________________

A K T U A L N O Ś C I

 

  • 2014.03.20 Matematyczne sukcesy Miłosza

 

W bieżącym roku szkolnym Miłosz odniósł liczne sukcesy w dziedzinie matematyki:

  1. otrzymał tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
  2. zajął II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie "Matematyczny Labirynt"
  3. zdobył tytuł Laureata III stopnia w Międzyszkolnym Matematycznym Konkursie dla uczniów klas VI miasta Poznania pod patronatem kuratorium.

Bardzo się cieszymy!

 

  • 2014.01.10 Wyniki badań

 

Wyniki badań dotyczących aktywności turystycznej dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zostały opublikowane w serii wydawnicznej UAM "Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki" (tom X). Publikacja będzie dostępna wkrótce na stronie: studia i prace.

 

  • 2012.08.26 Praca licencjacka na temat zespołu Aspergera

 

Składam szczególne podziękowania Martynie Słowikowskiej, studentce Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Pedagogicznych, która w lipcu br. obroniła na ocenę bardzo dobrą swoją pracę licencjacką. Temat pracy brzmi: Przystosowanie społeczne a ponadprzeciętne możliwości intelektualne dziecka z zespołem Aspergera - studium indywidualnego przypadku. Promotorem pracy była Dr Marzena Dycht.

Praca składa się z czterech rozdziałów: dwóch teoretycznych, metodologicznego oraz badawczego.

W rozdziale pierwszym znalazła się ogólna charakterystyka zespołu Aspergera, a także opis rodzajów i form rehabilitacji takich jak: Trening Umiejętności Społecznych, Terapia Integracji Sensorycznej, Techniki Niedyrektywne, Metoda Dobrego Startu, Program Terapii i Edukacji Dzieci z Autyzmem i z Upośledzeniem Umiejętności Porozumiewania się, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Historyjki Społeczne, Terapia Mowy oraz Program Lovaasa. Opis wszystkich terapii będzie wkrótce dostępny na stronie.

Rozdział drugi poświęcony został możliwościom osób niepełnosprawnych w pryzmacie ponadprzeciętnych uzdolnień.

W rozdziale trzecim zawarte są informacje na temat wybranych metod, technik i narzędzi badawczych.

Rozdział czwarty - badawczy - jest indywidualnym studium przypadku Miłosza. Zaprezentowane zostały zainteresowania i zdolności Miłosza, postawa rodziny wobec podejmowanych działań na rzecz podwyższenia poziomu egzystencjalnego chłopca w sferach społecznej i emocjonalnej, podejmowane przez specjalistów i rodziców działania w celu usprawnienia i uwrażliwienia chłopca oraz przeprowadzone u Miłosza terapie i udział w turnusach rehabilitacyjnych.

Jak mówi Martyna - w Warszawie nie znalazła rodziny z dzieckiem autystycznym spełniającej dwa kryteria: ponadprzeciętnej inteligencji dziecka autystycznego (z cechami sawanta) i jednocześnie chęci podjęcia współpracy. Martyna nawiązała z nami współpracę już pod koniec zeszłego roku. Prowadziła liczne obserwacje, wywiady i badania, których efektem jest ciekawa i wartościowa rozprawa naukowa.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bliższych i szerszych informacji na temat pracy mogą skontaktować się bezpośrednio z Martyną Słowikowską - adres mailowy: martyna933@wp.pl

 

  • 2012.07.05     Zakończenie badania

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu. Właśnie zakończyłyśmy zbieranie wypełnionych ankiet i przystępujemy do ich analizy. Jak tylko opracowanie wyników będzie gotowe - otrzymacie je Państwo na udostępnione adresy mailowe.

 

  • 2012.02.08     Zaproszenie do udziału w badaniu

 

Wraz z Pauliną Gołaska z Zakładu Psychopatologii Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzamy ankiety, których celem jest zbadanie aktywności turystycznej dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: zespołem Aspergera, wysokofunkcjonującym autyzmem lub autyzmem wczesnodziecięcym. Ankieta dotyczy dzieci w wieku 3-15 lat. Ankieta jest anonimowa, o zasięgu ogólnopolskim.

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu ok. 10-15 minut. Następnie ankietę proszę odesłać na adres: kontakt@autystopowicz.pl

Dziękujemy!

otwórz ankietę: Aktywność turystyczna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu